Izabrani najbolji mlađi istraživači za 2023. godinu!

Institut za veštačku inteligenciju Srbije posvećen je prepoznavanju i podršci mladim talentima i budućim liderima u oblasti veštačke inteligencije. S tim u vezi sa ponosom predstavljamo najbolje mlađe istraživače za 2023. godinu. „IVI top junior performeri“ koji su se istakli svojim izvanrednim radom i doprinosom u razvoju veštačke inteligencije u protekloj godini su:

  •  Marko Pavlović, istraživač-saradnik;
  • dr Ognjen Kundačina, istraživač-saradnik;
  • Ana Dodig, istraživač-pripravnik.

Njihova predanost, trud i stručnost predstavljaju inspiraciju za sve nas. Čestitamo im na dosadašnjim postignućima i želimo im mnogo uspeha u budućem radu!

Marko Pavlović, istraživač-saradnik

Marko Pavlović je je stekao bogato profesionalno iskustvo tokom rada u industriji nafte i gasa, avio industriji i na fakultetu. Angažovanjem u različitim sektorima stiče dragoceno iskustvo i širi interesovanja ka različitim domenima. Tokom doktorskih studija interesovanja usmerava ka naprednim tehnologijama, posebno veštačkoj inteligenciji (VI) i primenama dubokih neuronskih mreža.

Na Institutu za veštačku inteligenciju Srbije je član grupe za računarski vid i daljinsku detekciju (Computer Vision & Remote Sensing). Uključen je u projekte koji koriste daljinsku detekciju za preciznu procenu svojstava zemljišta, polje sa značajnim potencijalnim doprinosom poljoprivredi i zaštiti životne sredine, kao i u projekte na razvoju interakcije čoveka i računara u procesima donošenja odluka. Pored toga, posebno je zainteresovan za kreiranje i rast startap kompanija zasnovanih na primenama veštačke inteligencije.

dr Ognjen Kundačina, istraživač-saradnik

Ognjen Kundačina je osnovne, master i doktorske studije završio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije. Na Institutu za veštačku inteligenciju Srbije je član istraživačke grupe za interakciju čovek-računar (Human Computer Interaction) gde se trenutno bavi primenom veštačke inteligencije u oblasti automatskog prepoznavanja govora. Pored toga, njegovo istraživanje obuhvata primenu metoda veštačke inteligencije za nadgledanje i optimizaciju rada elektroenergetskih sistema, kao i razvoj softverskih aplikacija koje omogućavaju praktičnu primenu rezultata istraživanja. Autor je tri rada koja su objavljena u međunarodnim časopisima, više radova objavljenih na nacionalnim i međunarodnim konferencijama, kao i jednog patenta objavljenog na nacionalnom nivou.

Ana Dodig, istraživač-pripravnik

Ana Dodig je student druge godine doktorskih studija na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu na kome je prethodno završila osnovne i master studije na departmanu za Signale i sisteme. Na Institutu za veštačku inteligenciju Srbije je član grupe za primenu vestačke inteligencija (VI) u ekologiji (Green AI) gde se trenutno bavi primenom VI u predikciji kvaliteta rečnih tokova u Srbiji. Pored toga, interesuje se za istraživanje i razvoj u raznim oblastima VI poput generativnih metoda (GAN) za proširivanje postojećih skupova podataka za rečne tokove kojih inače nema dovoljno i metoda koje obuhvataju i prostornu karakteristiku podataka poput Grafnih Neuronskih Mreža (GNN). Dodatno usavršava svoje veštine u softverskom inženjerstvu poput programiranja u programskom jeziku C#, kao i veštine za RPA (Robotic Process Automation) koje smatra bitnim za efikasan razvoj i kasniju automatizovanu upotrebu VI u realnim problemima.